Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n eettiset säännöt

1 § Kouluttaja ja asiakas

Kouluttajan ja asiakkaan välinen kanssakäyminen perustuu luottamuksellisuuteen, jossa kouluttajalla on 
moraalinen vaitiolovelvollisuus kaikkiin koulutustilanteisiin liittyvissä asioissa.
Kouluttaja on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille. Hän pyytää tarvittaessa kollegoiltaan apua tai 
lähettää asiakkaan sellaisen kouluttajan tai muun ammattilaisen (eläinfysioterapeutti, ravitsemuksen 
asiantuntija jne.) luokse, joka on perehtynyt kyseiseen eläinlajiin, ongelmaan tai koulutettavaan asiaan 
paremmin.

2 § Eläimen terveydentila

Eläimen terveydentila tulee selvittää ennen koulutuksen aloittamista. Jos kipua tai sairautta epäillään, 
diagnoosin teko kuuluu eläinlääkärille. Eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon
koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen aikana.

3 § Koulutustapahtuma

Kouluttaja tutustuu jokaiseen koulutettavaan eläimeen yksilönä ja hankkii riittävästi tietoa kyseisen eläinlajin 
erityispiirteistä ja kouluttaa tai antaa eläintä koskevia neuvoja vasta tehtyään niin.

Kouluttaja käsittelee eläimiä rauhallisesti, lajille sopivalla tavalla ja niin, että se on turvallista sekä eläimelle 
että ihmisille.

Kouluttaja kieltäytyy opettamasta eläimelle sellaisia asioita, jotka heikentävät sen hyvinvointia tai ympäristön 
turvallisuutta. Poikkeuksena tästä voivat olla tilanteet, joissa eläimen käytöstä on ihmiselle merkittävää, muuta 
kuin rahallista hyötyä kuten koirien käyttö pelastustehtävissä luonnonkatastrofialueilla tms. toiminta.
Kouluttaja tiedostaa vastuunsa eläimen koulutuksen ja sen elinympäristöön tehtyjen muutosten vaikutuksesta 
ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen myös pitkällä aikavälillä riippumatta siitä onko koulutus päättynyt 
ja kouluttaja poistunut paikalta.

Kouluttaja valitsee kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävän, asiakkaan kannalta 
edullisen, helposti ymmärrettävän ja toteutettavan koulutustavan ja hallitsee sen niin hyvin, ettei se aiheuta 
eläimelle kipua tai pelkoa.

Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä 
rankaisemiseen. Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Koulutuksen ei tule 
saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.

4 § Koulutuksen apuvälineet

Jos koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle.

Kouluttajan tulee tutustuttaa eläin ennalta kaikkiin koulutuksessa käytettäviin välineisiin ja opettaa eläimelle miten se voi halutessaan välttää välineen kosketuksen. 

Jos väline on jatkuvasti puettuna eläimelle tai muussa kevyessä kosketuksessa siihen, eläin tulee ensin siedättää välineen tuottamaan kevyeen perustuntumaan ja opettaa eläimelle sitten, miten se voi välttää taluttimen tai muun vastaavan kiristymisen. Perustuntuma ei saa olla niin voimakas, että se aiheuttaa eläimelle kipua tai epämukavuutta.

5 § Koulutuksen ongelmatilanteet

Kouluttaja pyrkii ongelmatilanteissa aina ensisijaisesti tunnistamaan käyttäytymisen taustalla vaikuttavan todellisen syyn ja poistamaan sen, eikä vain hoitamaan oireita esimerkiksi yksinomaan koulutuksen keinoin.

Jos eläin pelkää, kouluttaja käyttää aikaa ensisijaisesti pelon pois siedättämiseen. Kouluttaja ei altista eläintä pelon kohteelle (flooding), vaikka sillä voisi saada aikaan sen, ettei eläin enää lopulta kykene reagoimaan pelon aiheuttajaan. Kouluttajan tulee tunnistaa pelon pois siedättämisen ja pelon kohteelle altistamisen (flooding) ero ja tiedostettava jälkimmäiseen menetelmään liittyvät riskit.

6 § Eläinsuojelulaki

Kouluttajan tehtävä on huolehtia eläimen hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja siitä, että eläinsuojelulain ja 
asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikissa koulutukseen ja siihen liittyvissä tilanteissa.
Kouluttaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista mahdollisista kohtaamistaan eläinsuojelurikkomuksista 
eläinsuojeluviranomaiselle.

 

Lähde:
https://www.elaintenkouluttajat.com/yhdistys/463-2/